ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.วรรณา เลิศสุขสวัสดิ์ (หมอวรรณา)

PLASTIC SURGEON

พญ.ณัฐชา จารุเรืองพงศ์ (หมอแฟง)

DERMATOLOGIST

นพ.กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (คุณหมอกีร)

PLASTIC SURGEON

พญ.ชญาดา ศรีสวัสดิ์ (หมอน้ำฝน)

DERMATOLOGIST

นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล (หมอหวาน)

E.N.T.

Doctor Profile Kongjuclinic

KONGJUCLINIC

นพ.นวชน สิริกาญจนพล (หมออาร์ม)

OPHTHALMOLOGY

Doctor Profile Kongjuclinic

KONGJUCLINIC

Scroll to Top