ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.วรรณา เลิศสุขสวัสดิ์ (หมอวรรณา)

PLASTIC SURGEON

นพ.กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (คุณหมอกีร)

PLASTIC SURGEON

นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล (หมอหวาน)

E.N.T.

นพ.นวชน สิริกาญจนพล (หมออาร์ม)

OPHTHALMOLOGY

พญ.ณัฐชา จารุเรืองพงศ์ (หมอแฟง)

DERMATOLOGIST

พญ.มติมา เล็วเลิศผล (หมอแนตตี้)

DERMATOLOGIST

พญ.ชญาดา ศรีสวัสดิ์ (หมอน้ำฝน)

DERMATOLOGIST

Doctor Profile Kongjuclinic

KONGJUCLINIC

Scroll to Top